آموزش پخت نان و اغذیه محلی به دانش آموزان

یکی از برنامه های جذاب برای دانش آموزان، مراسم آموزش پخت نان و اغذیه محلی است که در حاشیه آن اهدافی از دوره ابتدایی نیز دنبال می شوند.

تصاویری از مراسم امسال که دانش آموزان رنگینک تولید نموده و نان های بالاتاوه و خمیره می پزند: