اعضای انجمن تربیت حرفه ای و اقتصادی

عبدالمتین فخری
تصویر      
نام و نام خانوادگی عرفان پورمند محمد عزیزپور عبدالوهاب صالحی   عبدالعزیز پورمند عبدالوهاب فخری 
تصویر    
نام و نام خانوادگی بنیامین اکرمی عباس اکرمی عرفان تیوایی امیر امانی عابد تیوایی انس میری خوری