شورای دانش آموزی

اعضای منتخب شورای دانش آموزی

تصویر
نام و نام خانوادگی سلیمان غفوری صدیق چوپان پیشه عبدالکریم براویی مهرشاد خرمی محمد جمالپور سیدطارق موسوی عبدالمتین فخری
کارگروه              

اسامی کاندیداهای شرکت در انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی 98-1399 دبستان احسان به ترتیب زمان ثبت نام:

شماره داوطلبی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
تصویر
نام و نام خانوادگی

آقای صدیق چوپانپیشه

آقای فاروق چوپان پیشه

آقای عبدالله فضلی آقای عبدالکریم براویی آقای عادل رحمتی آقای محمد پورمند آقای عبدالمتین فخری آقای سبحان فاطمی آقای عباس اکرمی آقای عماد قاسمی آقای عماد قاسمی

 

 

شماره داوطلبی 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
تصویر
نام و نام خانوادگی آقای عبدالوهاب صالحی آقای سلیمان غفوری آقای سلمان غفوری آقای حارث رضوانی آقای محمد جمالپور آقای سیدطارق موسوی آقای مهرشاد خرمی آقای فاروق احمدی آقای مصعب اکبری آقای علیرضا باقری آقای محمدصدیق احمدی