موسسه آموزشی فرهنگی احسان

سند تحول مدارس هوشمند
کادر مدرسه احسان

مجتمع آموزشی احسان

پیش دبستان و دبستان غیردولتی احسان، نمایندگی بنیاد بین المللی ICDL ایران را در لارستان بعهده دارد و مهارت های کودکان الکترونیک را به دانش آموزان آموزش می دهد.

آموزش این مهارت ها به دانش آموزان در راستای تحقق نقشه راه هوشمندسازی مدارس است دانش آموزانی که مهارت های کودکان الکترونیک را فرا می گیرند می توانند از مطالب کتب درسی، محتوای الکترونیک تولید کرده و  سر کلاس ارایه نمایند این فعالیت ها به تعمیق، تثبیت و توسعه آموزه ها کمک شایانی می کند.

از آخرین دست آوردهای آموزش این مهارت ها به دانش آموزان، می توان به کسب رتبه شایسته تقدیر کشوری تیم سیمرغ بلورین دبستان احسان در جشنواره ملی ابن سینا و راهیابی به "مسابقات فناوری های دیجیتال 2020 رومانی" اشاره کرد...

ادامه ...
مجتمع آموزشی احسان

اخبار

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر